Vypočítajte percento v jazyku Java

1. Úvod

V tomto rýchlom výučbe budeme implementovať program CLI na výpočet percenta v Jave.

Najskôr si ale definujme, ako matematicky vypočítať percento.

2. Matematický vzorec

V matematike je percento číslo alebo pomer vyjadrený ako zlomok 100. Často sa označuje znakom percenta „%“.

Uvažujme o študentovi, ktorý získa x známok z celkových y známok. Vzorec na výpočet percentuálnych známok získaných týmto študentom by bol:

percento = (x / r) * 100

3. Program Java

Teraz, keď máme jasno v tom, ako matematicky vypočítať percento, vytvorme program v Jave na jeho výpočet:

verejná trieda PercentageCalculator {verejné dvojité vypočítať Percentuálne (získané dvojnásobné, dvojité celkové) {získaný výnos * 100 / celkom; } public static void main (String [] args) {PercentageCalculator pc = new PercentageCalculator (); Vstup skenera = nový skener (System.in); System.out.println ("Zadajte získané značky:"); dvojnásobok získaný = in.nextDouble (); System.out.println ("Zadajte celkový počet značiek:"); double total = in.nextDouble (); System.out.println ("Získané percento:" + pc.calculatePercentage (získané, spolu)); }}

Tento program vezme známky študenta (získané známky a celkové známky) z CLI a potom zavolá vypočítať Percento () metóda na výpočet percenta z toho.

Tu sme zvolili dvojitý ako dátový typ pre vstup a výstup, pretože by mohol ukladať desatinné čísla s presnosťou až 16 číslic. Preto by to malo byť adekvátne pre náš prípad použitia.

4. Výstup

Spustíme tento program a uvidíme výsledok:

Zadajte získané značky: 87 Zadajte celkový počet značiek: 100 Získané percento: 87.0 Proces ukončený kódom ukončenia 0

5. Záver

V tomto článku sme sa pozreli na to, ako matematicky vypočítať percento, a potom sme na jeho výpočet napísali program Java CLI.

Nakoniec ako vždy je kód použitý v príklade k dispozícii na GitHub.